Ara ÇubuğuTesti


Boşlukçubuğu test aracı, boşlukçubuğuvuruşhızınızıartırmanızaveoyunoynarkenparmağınızınperformansınıartırmanızayardımcıolacaktır.

0 HPS
0 Puan
0 zamanlayıcı

BoşlukÇubuğuTestinedir?


Space Bar Test, boşlukçubuğuna ne kadarhızlıtıklayabilirsinizsorusunacevapverecekbiroyundur. Ayrıcatuşvuruşutekrarı, zamanlamadoğruluğuvekesinlik, klavyehızınıenüstdüzeyeçıkarmayayardımcıolur. Bu boşluksayacıoyununuoynayarak, yazmasürenizdedahaverimliolacaksınız.

Boşlukçubuğutıklamaoyunuilepratikyapmakbecerilerinizigeliştirecekvesizidahahızlıbirboşlukçubuğuyazıcısıyapacaktır. Sonuç, dahafazlaüretkenlikve zaman tasarrufuolacaktır.

BoşlukÇubuğuTıklamaOyununuNasılOynarım?


BoşlukÇubuğutıklamatestiyapmayıkolaycaöğrenebilirsiniz! Başlamakiçinbuadımlarıizleyin.

  1. Teste başlamakiçinlütfenyukarıdaki 'BoşlukÇubuğuTestiniBaşlat' düğmesinetıklayın.
  2. Klavyenizdekiboşlukçubuğunaolabildiğincehızlıbasın.
  3. Son olarak, sürenizdolduğunda, o aralıktaboşlukçubuğunakaçkezbastığınızıgösterenbirsonuçsayfasıilekarşılaşacaksınız.

Ara Çubuğuoyunundakiperformansınızsıralamanızıbelirleyecektir. Sonuçlar, hangisıralamayıalacağınızıbelirleyecekvesonuçsayfasındagörünecektir.

BoşlukÇubuğuTıklamaMücadelesindeNasılDahaHızlıGerçekleştirilir?


Bu boşlukçubuğusayacıylatutarlıbirşekildepratikyaparakboşlukçubuğunadokunmahızınızı her zaman artırabilirsiniz. Ne türbiroyunoynarsanızoynayın, oyunoynarken size ekbirfaydasağlayacaktır.

Boşlukçubuğunaritmikbirşekildetıklayarakhızınızıartırabilirsiniz. Bu, tıklamalarınızımüzikveyasesefektleriylezamanlamanızgerektiğianlamınagelir. Boşlukçubuğunatıklarkenellerinizivekollarınızırahattutun. Gerginkaslarsiziyavaşlatır.

Ekolarak, biroyunklavyesikullanıyorsanızhızınızıartırabilirsiniz. Oyunklavyesindekiboşlukçubuğu, genelliklestandartbirklavyedekiboşlukçubuğundandahageniştir. Dahahızlıtıklamanızısağlar.

Oyunoynarken her fırsattaboşlukçubuğunatıkladığınızdaneminolun. Boşlukçubuğunamümkünolduğuncaçabukvedoğruzamandabastığınızdaneminolun.

Oyunoynarken her zaman boşlukçubuğunatıklamakiçinfırsatlararayın. Boşlukçubuğunayalnızcadoğruzamandabasmayadeğil, aynızamandamümkünolduğuncaçabukbasmaya da odaklanın.

Klavyeniziçinmükemmelyeribulmak son adımdır. Hızıartırmakiçinklavyenizindoğrukonumlandırıldığındaneminolun. Dahahızlıtıklarsanızboşluktuşutıklamahızıdahaiyiolacaktır.

Hızınızınasılartırmayakararverirsenizverin, tutarlıbirşekildepratikyaptığınızdaneminolun. Mümkünse her günenaz 10 dakikapratikyapın. Zamanla, dahahızlıolacaksın.