60 Pangalawang Spacebar Test


Suriin ang iyongkapasidad ng pag-click sa Spacebar patuloy para sa 1 minutosaito 60 pangalawang spacebar counter hamon. Magsanayaraw-araw at pagbutihin ang bilis ng pag-click sa spacebar.

0 HPS
0 Ergebnis
0 Timer

Ano ang tungkolsa 60 pangalawang spacebar clicker?


Maaarimongsukatin kung gaanokaramingbesesmaaarimongi-tap ang iyong space bar saisangminutosapamamagitan ng pag-play sa 60 segundo mode ng spacebar counter. Maaaringsubukan ng mgagumagamit ang kanilangbilis at katumpakanhabangmasayasilasasimplenggawainnaito.

Dapatkangmaglaro ng espasyo counter game kung naismonggawin ang iyongmgakasanayansa space bar. Ang bilang ng mgaorasnamaaarimongpindutin ang iyong space bar saisangminuto ay ipapakita. Ang mgamanlalaro ng laronanaisnamapabuti ang kanilangbilis ay maaaringlumahoksa 60 segundona Spacebar Challenge.

Kumuha ng 60 segundo Spacebar Pag-click sa Hamon


Maaarimongi-play ang larosapamamagitan ng paggawa ng mgasumusunodnabagay. Upangmagsimulasa spacebar clicker, pamilyar ka sa kung paanogumagana ang laro. Ang pag-alam kung ano ang gagawin ay makakatulongsaiyonamakamit ang mas mahusaynamgaresulta.

  1. I-play ang larosapamamagitan ng pag-click sapindutan ng 'Start Space Bar Test' satuktok ng pahina.
  2. Sa sandalingmagsimula ang laro, kakailanganinmongpindutin ang space bar nangmabilishangga'tmaaari. Dapatmongpanatilihin ang pagpindotnitohanggang mag-expire ang timer.
  3. Ang iyongmgaresulta ay lilitawpagkatapos mag-expire ang timer. Kung pinindotmo ang space bar saisangnaibigaynaagwat, ipapakita ng pahinangito kung gaanokadalasmoitopindutin. Sa pahina ng mgaresulta, makikitamo ang iyongiskor at ranggo.

Paano mas mataas ang mgamanlalarosa 60 pangalawang spacebar clicker?


Mayroongilangmgabagaynamaaarimonggawinsa Spacebar Counter laroupangmapabuti ang iyongiskor. Ang isangmahusaynapanuntunan ng hinlalakiupangtandaan ay hindi ka makakakuha ng isang mas mahusayna puntos nanghindigumaganananghusto! Ang pinakamahusaynaparaanupangmakakuha ng isangmahusaynaiskor ay upangi-tap ang space bar mabilis

Regular namagsanay kung naismongmagingisang mas mabilisna space bar tapper. Magagawamongmapabuti ang bilis ng pag-click sa spacebar sa 60 pangalawang spacebar clicker sapamamagitan ng pare-parehongkasanayan at pagsunodsatamangpamamaraan.

Ang paggamit ng isang gaming keyboard ay isa pang paraanupangmapabuti ang iyongiskor. Idinisenyo ang mgaito para samgamanlalaro ng laronanaglalaro ng maraming mga video game. Maaarikangmaging mas mabilissapamamagitan ng paggamit ng isang gaming keyboard, dahilito ay dinisenyoupanggawing mas madalingpindutin ang ilangmga key.