Mga Tuntunin at Kundisyon


Hulingna-update: Oktubre 06, 2021

Mangyaringbasahinnangmabuti ang mgatuntunin at kundisyonnaitobagogamitin ang Aming Website.

Interpretasyon at Depinisyon


Interpretasyon

Ang mgasalita kung saan ang unangtitik ay naka-capitalize ay may mgakahulugannatinukoysailalim ng mgasumusunodnakondisyon. Ang mgasumusunodnakahulugan ay dapatmagkaroon ng parehongkahuluganmagingito man aylumabassaisahan o maramihan.

Mga Kahulugan

Para samgalayunin ng Mga Tuntunin at Kundisyonnaito:

  • Ang website (tinukoybilangalinmansa "Website", "Kami", "Amin" o "Amin" saKasunduangito) ay tumutukoysa clickpersecond.com.
  • Ang ibigsabihin ng device ay anumang device namaaaring ma-access ang Website gaya ng computer, cellphone o digital tablet.
  • Ang website ay tumutukoysa Website.
  • Ang Mga Tuntunin at Kundisyon (tinukoy din bilang "Mga Tuntunin") ay nangangahulugang ang Mga Tuntunin at Kundisyonnaitonabumubuosabuongkasunduansapagitan Mo at ng Website tungkolsapaggamit ng Website. Ang kasunduansamgatuntunin at kundisyonnaito ay nilikhasatulong ng Template ng Mga Tuntunin at Kundisyon.
  • Ang Third-party na Social Media Website ay nangangahuluganganumangmga website o nilalaman (kabilang ang data, impormasyon, produkto o website) naibinigay ng isang third-party namaaaringipakita, isama o gawing available ng Website.
  • Ang website ay tumutukoysapag-click bawatsegundo, naa-access mulasa https://clickpersecond.com
  • Ang ibigmongsabihin ay ang indibidwalna nag-a-access o gumagamit ng Website, o sa website, o iba pang legal na entity sangalan kung saanina-access o ginagamit ng naturangindibidwal ang Website, kung naaangkop.

Pagkilala


Ito ang Mga Tuntunin at Kundisyonnanamamahalasapaggamit ng Website naito at ang kasunduannanagpapatakbosapagitan Mo at ng Website. Itinatakda ng Mga Tuntunin at Kundisyonnaito ang mgakarapatan at obligasyon ng lahat ng mgagumagamittungkolsapaggamit ng Website.

Ang iyongpag-access at paggamit ng Website ay nakakondisyonsa Iyong pagtanggap at pagsunodsa Mga Tuntunin at Kundisyonnaito. Nalalapat ang Mga Tuntunin at Kundisyonnaitosa lahat ng bisita, user at iba pang nag-a-access o gumagamit ng Website.

Sa pamamagitan ng pag-access o paggamitsa Website, sumasang-ayon ka nasumailalimsa Mga Tuntunin at Kundisyonnaito. Kung hindi Ka sumasang-ayonsaalinmangbahagi ng Mga Tuntunin at Kundisyonnaito, maaaringhindi Mo ma-access ang Website. Kinakatawanmonaikaw ay higitsaedadna 18. Hindi pinapayagan ng Website ang mgawala pang 18 taonggulangnagamitin ang Website.

Ang iyongpag-access at paggamit ng Website ay nakakondisyon din sa Iyong pagtanggap at pagsunodsaPatakaransa Privacy ng Website. Inilalarawan ng amingPatakaransa Privacy ang Amingmgapatakaran at pamamaraansapangongolekta, paggamit at pagbubunyag ngIyong personal naimpormasyonkapagginamit Mo ang Aplikasyon o ang Website at sinasabisa Iyo ang tungkolsa Iyong mgakarapatansapagkapribado at kung paano Ka pinoprotektahan ng batas. Mangyaringbasahinnangmabuti ang AmingPatakaransaPagkapribadobagogamitin ang Aming Website.

Mga Link saIba pang mga Website


Ang aming website ay maaaringmaglaman ng mga link samga third-party na web site o mga website nahindipagmamay-ari o kontrolado ng Website. Ang Website ay walangkontrolsa, at walangpananagutan para sa, nilalaman, mgapatakaransa privacy, o mgakasanayan ng anumangmga third-party na web site o website.

Kinikilala at sinasang-ayunanmo pa na ang Website ay hindimananagot o mananagot, direkta o hindidirekta, para saanumangpinsala o pagkawalanadulot o pinaghihinalaangsanhi ng o may kaugnayansapaggamit ng o pag-asasaanumangnaturangnilalaman, mgakalakal o mga website namagagamitsa o sapamamagitan ng anumangnaturangmga web site o website.

Lubos naming ipinapayosa Iyo nabasahin ang mgatuntunin at kundisyon at mgapatakaransa privacy ng anumang third-party na web site o website nabinibisita Mo.

Pagwawakas


Maaari naming wakasan o suspindihinkaagad ang Iyong pag-access, nangwalangpaunangabiso o pananagutan, para saanumangdahilan, kasama ang walanglimitasyon kung nilalabag Mo ang Mga Tuntunin at Kundisyonnaito. Sa pagwawakas, ang iyongkarapatanggamitin ang Website ay titigilkaagad.

Namamahalasa Batas


Ang mgabatas ng Bansa, hindikasama ang mgasalungatannitosamgatuntunin ng batas, ay mamamahalasa Mga Tuntuninnaito at sa Iyong paggamitng Website. Ang iyongpaggamit ng Application ay maaari ding sumailalimsaiba pang lokal, estado, pambansa, o internasyonalnabatas.

Mga Pagbabagosa Mga Tuntunin at Kundisyonnaito


Inilalaannamin ang karapatan, saAmingsarilingpaghuhusga, nabaguhin o palitan ang Mga Tuntuningitoanumangoras. Kung materyal ang isangrebisyon, gagawa kami ng mgamakatwirangpagsisikapnamagbigay ng hindibababasa 30 arawnapaunawabago ang anumangbagongtuntuninnamagkakabisa. Kung ano ang bumubuosaisangmateryalnapagbabago ay matutukoysaAmingsarilingpagpapasya

Sa pamamagitan ng patuloynapag-access o paggamitsaAming Website pagkataposmagingepektibo ang mgapagbabagongiyon, sumasang-ayon ka nasumailalimsamgabinagongtuntunin. Kung hindi ka sumasang-ayonsamgabagongtuntunin, sakabuuan o sabahagi, mangyaringihinto ang paggamitsa website at sa Website.

Makipag-ugnayansa Amin


Kung mayroon kang anumangmgakatanungantungkolsa Mga Tuntunin at Kundisyonnaito, maaari kang makipag-ugnayansa amin:

  • Sa pamamagitan ng email: [email protected]
  • Sa pamamagitan ng pagbisitasapahina ng contact sa amin saaming website.