Kohi Click Test


Ang Kohi Click ay isangpartikularnakasanayansapag-click naginagamit para sapaglalarosa Minecraft. Sa kohi click test makikilala ng user ang kanyangkakayahansapag-click sapaglalaro. Dito, malalamanmo kung gaanokabilismongmababago ang iyongbilis ng pag-click.

Ano ang Kohi Click Test?


Ang Kohi Click Test ay isangdiskartesapag-click naginagamit para sapag-click salaro ng PC na Minecraft. Ang pamamaraan ng pag-click naito ay pinangalanansa isa sapinakasikatna Minecraft Server. Ang pamamaraan ng pag-click naito ay nakakatulongsapagrehistro ng maraming mgapag-click hangga'tmaaariupangmanalosalaro. Tinutukoy ng pagsuboknaito ang iyongBilis ng Pag-click sa unit na Mga Pag-click saBawat Segundo.

Nakakatulongitosapagtukoy ng bilis ng pag-click namahalagasapangkalahatangpaggamitpatinarinsapaglalaro. Ang isangmahusayna Kohi Clicking Speed ay magkakaroon ka ng mgabenepisyosamgalarotulad ng Minecraft, Valorant, atbp. Sa mgabenepisyongito, maaarikanglumahok at manalo ng mga tournament sapaglalaro at maging 'Knight in Shining Armour' ng gaming community.

Kumuha ng kohi click test ngayon at tukuyin ang iyongpagganapsapag-click samgatuntunin ng bilis at oras. HabangNagsasanaygamit ang Kohi click test tool, pagbutihinmo ang iyong timing ng pag-click, lakas ng mgadaliri, CPS.

Paano Taasan ang CPS Score sa Kohi Click Test?


Ang bilis ng pag-click ay mahalagasa maraming larangan at kailangangdagdagan. Ang ilansamga tip at trick namagagamitmoupangmapataas ang CPS sa Kohi click ay.

1. Magsanay

Magsanaynang regular. Ito ang pangunahinghakbangtungosapagkakaroon ng pagigingperpektosaanumangaksyon. Ang regular napagsasanaysa Kohi Click ay magsasanaysaiyongmgadaliri at utaksapag-click at magagawamoitonang mas mahusaysailangsandali. Nangangahuluganitopagkaraan ng ilangpanahon, ikaw ay nasaranggo ng CPS na mas mahusaykaysasaarawnanagsimulakang mag-click.

2. Gumamit ng Mas Maliitna Mouse

Kung gumagamit ka ng malaking mouse, mas gugustuhinnagumamit ka ng mas maliitna mouse upangmatulungan ang iyongmgadalirina mag-adjust nang mas mahusaysamga button at gumanapnang mas mahusaysa Kohi Clicking. Maghanap ng mouse naakmasaiyongkamaysahalipnaiunat ang iyongkamayupangmaabot ang mgapindutan. Sa pangkalahatan, ang mgamaliliitna mouse ay paborablesapag-click at paglalaro ng Kohi. Kaya, ang mga gaming mice ay magagamitsa mas maliliitnalakikumparasaisangpangkalahatang mouse.

3. Gumamit ng Ibang Mouse

Kung nahihirapankang mag-click gamit ang mouse nakasalukuyangginagamitmo, mag-opt para saisangibasaiyongkasalukuyang mouse. Maghanap ng mouse na mas mahusaynahawakankaysasaiba para makapag-click ka nangwalangkahirap-hirap.

4. Subukan ang Iba pang Paraan ng Pag-click

Kung nag-click ka gamit ang pangkalahatangparaan, isaalang-alang ang paggamit ng iba pang mgapamamaraantulad ng Jitter Click o ang Butterfly click. Sa pamamagitannito, mahahanapmo ang pamamaraannaganapnaangkopsaiyo at gamit ang alin, maaarikang mag-click nang mas mahusayhabanginilalagay ang hindibababasapresyonsaiyongmgadaliri at kamay.

Ang mgadiskartengito ay partikularnabinuo para sapaglalaro at nakakatulongsapag-click nangmahabangoras. Ang lahat ng mgadiskartengito ay binuonangmagkatuladngunitmagkaiba, natumutulongsapagkakaroon ng mas mataasnabilis ng pag-click, ang ilan ay higitsakaraniwan at ang ilan ay mas mataaskaysa doon. Gamit ang ilangmgadiskartesapag-click, maaarimongi-boost ang iyong CPS hanggang 25. Mataas, hindiba?

5. Magpahinga

Habangnagki-click o kumukuha ng mgapagsuboksapag-click, magpahingasapagitan ng mgapagsusulitnaito, at ipahinga ang iyongmgadalirisaglit. Ang pagsisimulang mag-click muligamit ang mganakakarelaksnadaliri ay makakatulongsaiyong mag-click nang mas mahusay. Ang pagtatrabaho o pag-click nanghindimapakali at tuluy-tuloy ay hindimakakatulongsapagkamit ng isangmahusayna CPS sahalip, maaariitongmagresultasapananakit ng daliri at pananakit ng braso. Kaya, kinakailangannagumamit ng ilangpahingasapagitan ng mgapagsubok o pana-panahon.