Makipag-ugnayansa Amin


Palagingpinahahalagahan ng ClickPerSecond ang feedback ng user.Masaya kamingmakarinigmulasaiyo.Kung mayroon kang anumangmgakatanungannanauugnaysaamingmga tool, mangyaringmakipag-ugnaysa amin gamit ang email address naibinigay.

Ang feedback ng bisita ay palagingtinatanggap ng ClickPerSecond Team.

Palagingbukas ang amingkoponansapakikipagtulungansamgabagongkasosyo, kaya ang lahat ng mgakatanungan ay maaaringdirektangipadalasa [email protected] Ang amingpahina ng Tungkolsa Amin ay nagbibigay ng higit pang impormasyontungkolsa amin, at inaasahannaminna ang amingpagkahiligsapaglalaro ay makikitasa lahat ng amingginagawa.

Kung mayroon kang anumangmgakatanungan o mungkahi, mangyaringhuwag mag-atubilingmakipag-ugnaysa amin.Bukoddito, lagikamingmasayanamarinigmulasaamingmgabisita.Maaari kang magpadalasa amin ng email anumangoras, at babalikan ka naminsalalongmadalingpanahon.