Patakaransa Privacy


Hulingna-update: Oktubre 26, 2021


Inilalarawan ng Patakaransa Privacy naito ang Amingmgapatakaran at pamamaraansapagkolekta, paggamit at pagsisiwalat ng Iyong impormasyonkapagginamit Mo ang Serbisyo at sinasabisa Iyo ang tungkolsa Iyong mgakarapatansapagkapribado at kung paano ka pinoprotektahan ng batas.

Ginagamitnamin ang Iyong Personal na data para ibigay at pahusayin ang Serbisyo. Sa paggamit ng Serbisyo, sumasang-ayon ka sapangongolekta at paggamit ng impormasyonalinsunodsaPatakaransa Privacy naito. Ang Patakaransa Privacy naito ay nilikhasatulong ng Template ng Patakaransa Privacy.

Interpretasyon at Depinisyon

Interpretasyon

Ang mgasalita kung saan ang unangtitik ay naka-capitalize ay may mgakahulugannatinukoysailalim ng mgasumusunodnakondisyon. Ang mgasumusunodnakahulugan ay dapatmagkaroon ng parehongkahuluganmagingito man aylumabassaisahan o maramihan.

Mga Kahulugan

Para samgalayunin ng Patakaransa Privacy naito:

 • Ang kumpanya (tinukoybilangalinmansa "ang Kumpanya", "Kami", "Kami" o "Amin" saKasunduangito) ay tumutukoysamgahalimbawa.
 • Ang mga cookies ay maliliitna file nainilalagaysa Iyong computer, mobile device o anumangiba pang device ng isang website, nanaglalaman ng mgadetalye ng Iyong kasaysayan ng pagba-browse sa website naiyonkasama ng maraming gamitnito.
 • Ang ibigsabihin ng device ay anumang device namaaaring ma-access ang Serbisyogaya ng computer, cellphone o digital tablet.
 • Ang Personal na Data ay anumangimpormasyonnanauugnaysaisangkinilala o makikilalangindibidwal.
 • Ang serbisyo ay tumutukoysa Website.
 • Ang Service Provider ay nangangahulugangsinumang natural o legal nataonanagpoproseso ng data sangalan ng Kumpanya. Ito ay tumutukoysamga third-party nakumpanya o mgaindibidwalnanagtatrabahosaKumpanyaupangpangasiwaan ang Serbisyo, ibigay ang Serbisyosangalan ng Kumpanya, upangmagsagawa ng mgaserbisyongnauugnaysaSerbisyo o tulungan ang Kumpanyasapagsusuri kung paanoginagamit ang Serbisyo.
 • Ang Data ng Paggamit ay tumutukoysa data naawtomatikongnakolekta, maaaringnabuosapamamagitan ng paggamit ng Serbisyo o mulasamismongimprastraktura ng Serbisyo (halimbawa, ang tagal ng pagbisitasapahina).
 • Ang website ay tumutukoysamgahalimbawa, naa-access mulasa clickpersecond.com
 • Ang ibigmongsabihin ay ang indibidwalna nag-a-access o gumagamit ng Serbisyo, o ang kumpanya, o iba pang legal na entity sangalan kung saanina-access o ginagamit ng naturangindibidwal ang Serbisyo, kung naaangkop.

Pagkolekta at Paggamit ng Iyong Personal na Data

Personal na Data

Habangginagamit ang AmingSerbisyo, maaari naming hilinginsa Iyo nabigyan Kami ng ilang personal nanakakapagpakilalangimpormasyonnamaaaringmagamitupangmakipag-ugnayan o makilala Ka. Maaaringkabilangsaimpormasyongnagbibigay ng personal napagkakakilanlan, ngunithindilimitadosa:

Data ng Paggamit

Ang Data ng Paggamit ay awtomatikongkinokolektakapagginagamit ang Serbisyo.

Maaaringkasamasa Data ng Paggamit ang impormasyongaya ng Internet Protocol address ng Iyong Device (hal. IP address), uri ng browser, bersyon ng browser, ang mgapahina ng amingSerbisyonabinibisita Mo, ang oras at petsa ng Iyong pagbisita, ang orasnaginugolsamga page naiyon, natatanging device mga identifier at iba pang diagnostic data.

Kapagna-access Mo ang Serbisyosapamamagitan ng o sapamamagitan ng isang mobile device, maaarikamingawtomatikongmangolekta ng ilangimpormasyon, kabilang ang, ngunithindilimitadosa, ang uri ng mobile device naiyongginagamit, ang iyong mobile device unique ID, ang IP address ng iyong mobile device, ang iyong mobile. operating system, ang uri ng mobile Internet browser naiyongginagamit, mganatatanging identifier ng device at iba pang diagnostic data. Maaaririnkamingmangolekta ng impormasyonnaipinapadala ng Iyong browser satuwingbibisitahin Mo ang amingSerbisyo o kapagna-access Mo ang Serbisyosapamamagitan ng o sapamamagitan ng isang mobile device.

Mga TeknolohiyasaPagsubaybay at Cookies

Nous utilisons des cookies et des technologies de suivisimilaires pour suivrel'activité sur notre service et stocker certainesinformations. Les technologies de suiviutiliséessont des balises, des balises et des scripts pour collecter et suivre des informations et pour améliorer et analysernotre service. Les technologies que nous utilisonspeuventinclure :

Cookies ou Cookies de navigateur

Gumagamit kami ng Cookies at mgakatuladnateknolohiyasapagsubaybayupangsubaybayan ang aktibidadsaAmingSerbisyo at mag-imbak ng ilangpartikularnaimpormasyon. Ang mgateknolohiyasapagsubaybaynaginamit ay mga beacon, tag, at script upangmangolekta at subaybayan ang impormasyon at upangpagbutihin at pag-aralan ang AmingSerbisyo.

Maaaringkabilangsamgateknolohiyangginagamitnamin ang:

Cookies o Browser Cookies

Ang cookie ay isangmaliitna file nainilagaysa Iyong Device. Maaarimongatasan ang Iyong browser natanggihan ang lahat ng Cookies o isaad kung kailanipinapadala ang isang Cookie

Gayunpaman, kung hindi Ka tumatanggap ng Cookies, maaaringhindi Mo magamit ang ilangbahagi ng amingSerbisyo. Maliban kung inayosmo ang setting ng Iyong browser upangtanggihannito ang Cookies, maaaringgumamit ng Cookies ang amingSerbisyo.

Mga Web Beacon

Ang ilangpartikularnaseksyon ng amingSerbisyo at ang amingmga email aymaaaringmaglaman ng maliliitna electronic file nakilalabilangmga web beacon (tinukoy din bilangmalinawna gif, pixel tag, at single-pixel gif) nanagpapahintulotsaKumpanya, halimbawa, nabilangin ang mga user nabumisitasamga page naiyon. o nagbukas ng email at para saiba pang nauugnaynaistatistika ng website (halimbawa, pagtatala ng kasikatan ng isangpartikularnaseksyon at pag-verify ng integridad ng system at server).

Ang cookies ay maaaring "Persistent" o "Session" Cookies. Mananatili ang Persistent Cookies sa Iyong personal na computer o mobile device kapag nag-offline Ka, habang ang Session Cookies ay tatanggalinsasandalingisara Mo ang Iyong web browser.

Paggamit ng Iyong Personal na Data

Maaaringgumamit ang Kumpanya ng Personal na Data para samgasumusunodnalayunin:

 • Upangibigay at panatilihin ang amingSerbisyo, kabilang ang pagsubaybaysapaggamit ng amingSerbisyo.
 • Upangpamahalaan ang Iyong Account: upangpamahalaan ang Iyong pagpaparehistrobilangisanggumagamit ng Serbisyo. Ang Personal na Data na Iyong ibibigay ay maibibigay
 • Maa-access mo ang iba'tibang functionality ng Serbisyona available sa Iyo bilangisangrehistradong user.
 • Para sapagganap ng isangkontrata: ang pagbuo, pagsunod at pagsasagawa ng kontratasapagbili para samgaprodukto, item o serbisyongbinili Mo o ng anumangibangkontratasa Amin sapamamagitan ng Serbisyo.
 • UpangMakipag-ugnayansa Iyo: UpangMakipag-ugnayansa Iyo sapamamagitan ng email, mgatawagsatelepono, SMS, o iba pang katumbasnaanyo ng elektronikongkomunikasyon, gaya ng mga push notification ng mobile application tungkolsamga update o impormasyongkomunikasyonnanauugnaysamga functionality, produkto o kinontratangserbisyo, kabilang ang mga update saseguridad ,kapagkinakailangan o makatwiran para sakanilangpagpapatupad.

Personal na Data

Habangginagamit ang AmingSerbisyo, maaari naming hilinginsa Iyo nabigyan Kami ng ilang personal nanakakapagpakilalangimpormasyonnamaaaringmagamitupangmakipag-ugnayan o makilala Ka. Maaaringkabilangsaimpormasyongnagbibigay ng personal napagkakakilanlan, ngunithindilimitadosa:

Privacy ng mga Bata

Ang amingSerbisyo ay hinditumutugonsasinumansailalim ng edadna 13. Hindi naminsinasadyangnangongolekta ng personal nanakakapagpakilalangimpormasyonmulasasinumangwala pang 13 taonggulang. Kung Ikaw ay isangmagulang o tagapag-alaga at alam Mo na ang Iyong anak ay nagbigaysa Amin ng Personal na Data.

Mangyaringmakipag-ugnayansa Amin. Kung nalamanNaminnanakolektaNamin ang Personal na Data mulasasinumangwala pang 13 taonggulangnangwalangpag-verify ng pahintulot ng magulang, gagawa kami ng mgahakbangupangalisin ang impormasyongiyonmulasaAmingmga server.

Kung kailangan naming umasasapahintulotbilang legal nabatayan para sapagproseso ng Iyong impormasyon at ang Iyong bansa ay nangangailangan ng pahintulotmulasaisangmagulang, maaaringkailanganinnamin ang pahintulot ng Iyong magulangbagoNaminkolektahin at gamitin ang impormasyongiyon.

Mga Link saIba pang mga Website

Ang amingSerbisyo ay maaaringmaglaman ng mga link saiba pang mga website nahindiAmingpinapatakbo. Kung mag-click ka saisang link ng third party, ididirekta ka sa site ng third party naiyon. Lubos naming ipinapayosa Iyo nasuriin ang Patakaransa Privacy ng bawat site nabinibisita Mo.

Wala kamingkontrolsa at walangpananagutan para sanilalaman, mgapatakaransa privacy o mgakasanayan ng anumangmga third-party na site o serbisyo.

Mga pagbabagosaPatakaransa Privacy naito

Maaari naming i-update ang amingPatakaransa Privacy paminsan-minsan. Aabisuhan ka namin ng anumangmgapagbabagosapamamagitan ng pag-post ng bagongPatakaransa Privacy sapahinangito.

Ipapaalamnaminsa Iyo sapamamagitan ng email at/o isangkilalangpaunawasaAmingSerbisyo, bagomagingepektibo ang pagbabago at i-update ang petsa ng "Hulingna-update" saitaas ng Patakaransa Privacy naito.

Pinapayuhan kang suriin ang Patakaransa Privacy naitopana-panahon para saanumangmgapagbabago. Ang mgapagbabagosaPatakaransa Privacy naito ay epektibokapagnai-post ang mgaitosapahinangito.

Makipag-ugnayansa amin

Kung mayroon kang anumangmgakatanungantungkolsaPatakaransa Privacy naito, maaari kang makipag-ugnayansa amin:

 • Sa pamamagitan ng email: [email protected]
 • Sa pamamagitan ng pagbisitasapahina ng contact sa amin saaming website.