1 IkalawangPagsusulitsa


Ang 1 Second CPS Test ay ang pinakamaikli at pinakamabilisnaparaanupangmahanap ang iyongmgapag-click sabawatsegundongmarka.

Ano ang 1 Second CPS Test?


Ang pagsubokna 'Clicks Per Second' ay ang pagsuboknanagsusuri kung gaanokabilismomai-click ang mouse saloob ng isangpartikularnaorasupangmabuo ang iyong average na CPS. Sa 1 segundongpagsubok ng bilis ng pag-click, ang orasnainilaanupangirehistro ang pinakamataasnabilang ng mgapag-click namagagawamosa 1 segundo. Sa orasnaito, kailanganmonggamitin ang iyongpinakamahusaynadiskarteupangmaabot ang pinakamataasnabilis ng pag-click naPosible.

Binibigyang-daan ka ng naka-time na CPS tester naitonapamahalaan ang bawatbahagi ng isangsegundoupangmakakuha ng higit pang mgapag-click. Ang beginner score gamit ang regular na mouse o regular clicking technique ay 5-6 CPS, habang kung ikaw ay intermediate gamit ang gaming mouse.

Habangkumukuha ng pagsusulitsa CPS, napakahalagangpumili ng tamang mouse at pamamaraan ng pag-click upanghindi ka mahirapansapag-click, pagtaas ng iyongmarka ng CPS, at pagsalisamgahamon.

Paano Magsagawa ng 1 Second CPS Test?


Upangmaisagawa ang 1 Second CPS test, sundin ang mgahakbangnabinanggitsaibaba.

  1. Bisitahin ang website at mag-navigate sapahina ng "1 second Click Test" sa browser.
  2. Sa unangpag-click ng mouse, magsisimula ang pagsubok.
  3. Subukang I-click ang Mas Mabilisbagomatapos ang oras.
  4. Ang mgapag-click nainilapatmosaloob ng pangalawa ay irerehistro.
  5. Pagkatapos ng pagkumpleto ng pagsusulit, ang mgaresulta ay ipapakita.

Paano Mag-click nang Mas Mabilis Sa 1 SegundongPagsusulitsa CPS?


Maraming paraan para makamit ang pinakamataasnamarka ng CPS sa 1 segundo. Sa mga tip naito, maaarikangmakakuha ng mas mataasnakamaysapag-click samgapagsubok at laro.

Jitter Clicking

Ang jitter clicking ay ang pamamaraan kung saan ang mouse ay na-click saisangdalirilamang, sahalipnamaramihangmgadaliri. Ngunit ang nagpapabilissadiskartengito ay ang katotohananggumagana ang braso at pulsokasama ng mgadaliriupangmakabuo ng mas matataasnapag-click bawatsegundo. Gamit ang diskartengito, ang CPS ay maaaringpalakasin ng hanggang 10-15 pag-click.

Butterfly Clicking

Ang butterfly technique ay isang clicking technique naginagamit ng mga gamer para makakuha ng high clicking Speed. Ang pamamaraan ng butterfly ay ligtas at hindinagdudulot ng anumangpansamantala o permanentengpananakitsaiyongbraso o pulsohabangnagki-click. Sa diskartengito, ang gumagamit ay gumagamit ng dalawangdalirihabang nag-click. Habangitinataas ang isangdaliripagkatapos ng pag-click, bumababa ang pangalawangdaliri para mag-click, nahindi nag-aaksaya ng microsecond. Sa ganitongparaan, makakakuha ang isang user ng higitnabilis ng pag-click ng mouse hangga'tmaaari.